ماه: فروردین 1402

صدور گواهی شرکت در مسابقه «سیاست علوی»

قابل توجه شرکت کنندگان مسابقه کتابخوانی سیاست علوی امکان دریافت الکترونیکی گواهی شرکت در مسابقه سیاست علوی فراهم شد. دریافت گواهی شرکت در مسابقه به دنبال برگزاری مسابقه کتابخوانی سیاست…